Geri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru yayınladı.

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in mülga 8 inci maddesi, Tebliğ No: 2018-32/51 ile başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiş, Türkiye’de yerleşik kişilere,  sayılan istisnalar dışında,  sözleşmelerde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırma yasağı getirilmiştir.

2018-32/51 sayılı Tebliğ’in 8. Maddesinde daha sonra 2018-32/52 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklikle istisnalar genişletilmiş, bunlar arasında; /4 No.lu fıkrada; “Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca 7. b) de “İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri” de istisnalar arasında yer almaktadır.

28./2. bentte de; (Turizm Belgeli Üyelerimizle ilgisi olmaksızın)  “32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilen konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller bu fıkranın ilk paragrafına göre iki yıllık süre için Türk parası olarak belirlenir. 

Ancak, Türk parası olarak belirlemenin yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir yıl geçerli olmak üzere; anılan paragraf uyarınca Türk parası olarak belirlenen kira bedeli, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir. Bir sonraki kira yılı Türk parası cinsinden kira bedeli ise, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir ve belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli bu fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olur.” hükmü bulunmaktadır.

İki yıllık süre 13.10.2020 tarihinde sona ermiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğan boşluğu yaptığı 13.10.2020 tarihli “Duyuru” ile doldurmuş, Kiraların Dövizle/Dövize Endeksli  Belirlenemeyeceği, Kiranın Artışının TL cinsi İle olacağını,   Artış Oranının Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre (TÜFE oranı) belirleneceğini duyurmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın  Duyurusu, Borçlar Kanunu’nun atıf yapılan 344. maddesi, Tebliğ No. 2018-32/51 ekte sunulurken,

Tebliğ’in Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.” hükmünü hatırlatır, bu hükmün halen yürürlükte olduğunu, buna bağlı olarak “Duyuru”nun Turizm Belgeli  konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili olmadığını belirtiriz.

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru yayınladı.