GÜNEY EGE TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 2018

MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Derneğin Adı : GÜNEY EGE TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ’DİR (Kısaltılmış adı ; GETOB)

MADDE 2 DERNEĞİN MERKEZİ:

Derneğin Merkezi: Muğla İli Marmaris ilçesidir. Şubesi Yoktur.

MADDE 3 DERNEĞİN AMACI:

Güney Ege Bölgesindeki üyeleriyle, bölge ve Ülke genelindeki Turistik Otelciler ve İşletmeciler arasındaki bilgi, fikir, mesleki, eğitim ve turizm alanlarında ulusal ve uluslararası işbirliği yaparak gerekli koordinasyonu sağlamak, bu konularla ilişkili hususlarda gerekli çalışmaları yürütmek, bölge turizminin gelişiminde her türlü girişimlerde ve hizmetlerde bulunmak, turizmde kalitenin arttırılması ve tesislerin modernleştirilmesi yönünde projeler üretmek, bu konuda kamu ve tüzel kişiler tarafından yapılacak uygun projelere destek vermek, geliştirilen projeler için AB, GEKA vb. gibi kurum ve kuruluşlardan maddi, lojistik ve idari destek almak ve bunun yanı sıra üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlamaktır.

MADDE 4 BU AMACI SÜRDÜRMEK İÇİN, DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KOLLARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Amacını gerçekleştirmek için;

1)Bölge ve ülke turizminin gelişiminde her türlü girişimlerde ve hizmetlerde bulunmak.

2)Turistik işletmeler ve yatırımcılar arasında işbirliğini sağlayarak tesislerin sorunlarını asgari müştereklerde toplayıp çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla, gerekirse Bakanlıklar nezdinde takip etmek, üye tesislerin birbirleriyle aynı zamanda seyahat acenteleri ve turizme ilişkin kamu ve özel sektör kuruluş ve örgütleri ile olan ilişkilerini koordine etmek.

3)İdare ve teknik alanlarda eğitimi sağlamak,

Bu amaçla;

a) Konuları içerisinde seminerler, konferanslar tertiplenmesini sağlamak,

b)Milli Eğitim Bakanlığından izin almak kayıt ve şartıyla lisan kursları ve turizm konusuyla ilgili diğer kurslar düzenlenmesini sağlamak,

c) Turizm politikası, turizm eğitimi, tanıtma, halkla ilişkiler, irtibat ve pazarlama gibi konularda faydalı olacak çalışmalar ve bu konularda yayınlar yapmak,

d) Elemana ihtiyacı olan turistik tesislerin eleman teminine yardımcı olmak

e)Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla veya İlgili Federasyonlarla veya alanında otorite olarak kabul görmüş tüzel kişiliklerle işbirliği yaparak Turizm alanında sektörün ihtiyacı olan personeli yetiştirmek için kurslar düzenlemek,

4)İşletmelerin iç ve dış piyasada pazarlanmasını sağlamak için.

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acenteleri ile işbirliği yapmak, Turizm ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak.

b) Yurt dışında ve yurt içindeki turizm ile ilgili birlik ve kuruluşlara üye olmak, temsilciliğini üstlenmek veya kurmak.

c) Etken bir pazarlama sistemi geliştirmek ve kolektif pazarlama çalışmalarına girmek

5)Turizm inkişafı için;

a) Alt yapı tesisi tesisleri yapımını

b) Tüketim maddelerinin üretilmesini teşvik etmek.

c) İç turizmi teşvik etmek,

d) Turizm sezonunun uzatılması için çaba harcamak. (Av turizmini, kaplıca ve içme sularının değerlendirilmesi ile ilgili sağlık turizmini geliştirmek, kayak ve çeşitli sportif faaliyetler, kongre ve fuarlar düzenlemek ve turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmak)

e) Uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak tesislerin eksik yönlerinin düzeltilmesi için çalışmak.

f) Türk el sanatlarını ve folklorunu tanıtmak.

g) Gerekirse festivaller, karnavallar ve yarışmalar düzenlemek.

h) Uluslararası fuar ve sergilere katılmak.

i) Kuruluş halinde veya henüz proje döneminde bulunan turistik tesislerin ihtiyacına cevap verecek finansman kaynakları araştırmak ve tevzi etmek.

j) Kalite, fiyatlar, personel ve müşteri konularında üyeler arasında bir oto kontrol sistemi geliştirmek.

k) Üyelerin mensubu bulundukları işletmelerin fiyat politikasının tayinine fiyat ve tanzim tespitine yardımcı olmak.

l) Üyelerine iç ve dış piyasalardan toptan veya perakende malzeme maddeleri teminine yardımcı olmak.

m)Örnek tesisler açmak ve/veya işletmek bunun için gerekli organizasyonu kurmak.

6)Ülkemizin tanıtılması için basın, TRT diğer televizyon ve yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak, onlara gerekli dokümanları vermek.

8)Ülkemizde mükerrer gelen turistleri ve turizm alanında başarılı hizmetler veren işletmecileri ödüllendirmek.

9)Turistik eşya satıcıları ile iyi diyalog kurup, onların turiste davranışlarını daha cazip hale sokmak.

10) Turizm alanında hizmet veren diğer organizasyonlara (Federasyon ve Konfederasyon) katılmak ve bunun için aynı amaçlı diğer dernekler ile birleşmek.

11) Derneğin faaliyet alanı Ülke genelidir, gerekli gördükleri yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurulunda temsil edilmezler. Şubeler Temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin Mülki İdare Amirliğine yazılı olarak bildirilir.

12) Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir ve genel kurul borçlanma yetkisini yönetim kuruluna verir.

13) Dernek amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurtdışında dernek, vakıf veya üst kuruluş kurabilir, işletebilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir. Örnek Tesis açar, işletir. Turizmle ilgili diğer 3. kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla mevzuatın ön gördüğü şartlarda karşılıklı ilişkiler kurup gerekli çalışmalar yapar, yapılmakta olan çalışmalara destek verir, katkıda bulunur.

14) Dernek amaçlarıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organların kararı ile platform oluşturabilir.

Platform kanunların dernek için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

15) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz malları iktisap eder, kiralar, ihtiyaç dışı taşınmazları satar, taşınmaz mallar üzerinde her türlü aynı hakları tesis ve terkin eder, ettirir, kiralanacak veya satın alınacak bir gayrimenkulü, dernek gelirlerinden karşılayarak restore ettirebilir, amacına uygun işletmeler kurar ve işletir, her türlü inşaatı yapar veya yaptırır.

16)İnternet sayfası oluşturarak tanıtım çalışmaları ve çalışmalarının duyurularını yapar.

17)Üyelerin menfaatleri ve derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek için derneğe gelir sağlamak üzere İktisadi İşletmeler kurmak. (Bu konula ilgili yapılanmayı sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu yetkilidir.)

DERNEĞE ÜYE OLMA

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

MADDE 5 ÜYE OLMA HAKKI:

a) Tüzük Hükümlerini kabul eden Konaklama sektöründe faaliyette bulunan tesis ve işletmeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli tesis ve işletmelerine ait tüzel ve gerçek kişiler derneğe üye olabilir.

Tüzel kişiliklere haiz Turizm İşletmelerinde Üst Düzey Yöneticilerin temsilci olabilmesi için işyerinden, temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ibraz etmesi zorundadır. Üye olacak Tüzel ve Gerçek kişiler müracaat belgelerine işyeri kapasitelerini (Oda/Yatak sayılarını) gösterir belgeyi eklemeleri gereklidir.

b) Üye olmak isteyen kişi, derneğe kayıtlı en az iki üyenin muvafakatini alarak Yönetim Kuruluna bir dilekçeyle veya Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan üyelik için müracaat formunu doldurup imzalayarak Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar.

Bu talep Yönetim Kurulu tarafından incelenerek en geç 30 (otuz) gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Müracaatlının üyeliğe kabulü halinde üye kayıt defterine kaydı yapılır, reddi halinde ise müracaatlıya yazı ile bildirilir.

MADDE 6 ÜYE ÇEŞİTLERİ:

1) Asıl Üye: Derneğe üye olma hakkını elde eden üyelerden oluşur.

2) Fahri Üye: Derneğimizin faaliyetlerine maddi ve manevi olarak destek veren ve Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilen ve Genel Kurul Kararı ile kabul edilen üyelerdir. Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, öneride bulunabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

3) Onursal Üye: Derneğimizin Yönetiminde görev yapmış, görevi esnasında yaptığı çalışmalarla takdir kazanmış ve toplum içerisinde belirli bir saygınlığı bulunan, ancak mazereti itibariyle derneğimiz genel kurul üyeliğinden ayrılmış üyedir. Genel Kurul Kararı ile Onursal Üyelik unvanı verilir. Toplantılara katılabilir, önerilerde bulunabilir fakat oy kullanamaz.

MADDE 7 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

1)Genel Kurul tarafından belirlenen üye aidatlarını yazılı isteğe rağmen yazının kendisine tebliğ tarihinden itibaren veya bu konuda yapılan Gazete İlanının, ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödemeyen üyeler,

2)Derneğin aleyhinde çalışan üyeler,

3)Dernek çalışmalarına yapılan yazılı tebligata rağmen katılmayan üyeler,

4)Verilen görevleri zamanında ve doğru yapmayan üyeler,

5)Toplumda hoş görülmeyen eylemlerde bulunanlar,

6)Devletin Bölünmez bütünlüğüne karşı ve Yüz kızartıcı suç işleyenler.

MADDE 8 ÜYELERİN HAKLARI:

1)Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

2)Her üye genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Ancak, aidatını Ödemeyen Üyeler ile genel kurul kararı alındıktan sonra derneğe kayıt edilen üyeler yapılacak ilk genel kurul toplantısına katılamazlar.

3)Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

4)Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

5)Her üye istifa hakkına sahiptir.

6)Her üye derneğin sosyal tesislerinden veya diğer faaliyetlerinden eşit şekilde Faydalanma hakkına sahiptir.

7)Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

8)Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığından hak iddia edemez ve derneğe olan borçlarını ödemek zorundadır.

9)Üyelikten çıkarılan üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılma kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu aracılığı ile itiraz dilekçesini genel kurula verir. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında durumu görüşülür. Genel kurulun verdiği karar kesindir.

MADDE 9 DERNEĞİN ORGANLARI:

a) Genel kurul

b) Yönetim kurulu

c) Denetleme kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

MADDE 10 KURULUŞ ŞEKLİ:

Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

MADDE 11 TOPLANMA ZAMANI:

Genel Kurul üç yılda bir Eylül ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. (Bu hüküm Genel Kurulca kabul edildiği tarih itibariyle geçerli olacaktır.)

Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır, şayet çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 12 ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi belirtir bir yazı E.Postası olan üyelere E.Postaya, E.Postası olmayan üyeler ise normal postaya verilmek suretiyle veya mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırır. (Postada meydana gelebilecek gecikme dikkate alınmaz.) Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, 2.toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden çok olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle iadeli taahhütlü bir yazı ile üyelere duyurulur. 2.toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya 1.fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı 2.fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 13 TOPLANTI YERİ:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ve Yönetim Kurulunun belirlediği yerden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE 14 TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayı toplamının iki katından az olmaz.

MADDE 15 TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gelecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere Başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ile iki katip üye seçilir.

Dernek üyelerin seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliği genel kurul başkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir.

Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna Yedi gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurul Mahkeme (Hâkim) tarafından görevlendirilen üyeler tarafından toplantıya çağrılmışsa Yönetim Kuruluna verilen görevlen bu üyeler tarafından yapılır.

MADDE 16 TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 17 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

c)Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

e) Dernek için taşınmaz malların satın alınması, veya mevcut taşınmaz malların satılması yolunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

f)Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak Yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak.

g) Üyelikten çıkarılan üyelerin durumunu görüşmek,

h) Derneğin şubesinin açılıp açılmamasına karar vermek,

i)Derneğin borçlanması için yönetim kuruluna yetki vermek,

j)Derneğin feshedilmesi.

k)Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

MADDE 18 OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Dernek organların seçimi gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Bunun dışındaki Oylamalarda Genel kurulun belirleyeceği yöntem uygulanır.

Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Seçimlerde eşit oy alanların eşit çıkması halinde öncelikle üyenin yaşının büyüklüğüne, bununda eşit olması halinde ise kur’a çekimi yaptırılır. Diğer oylamalarda ortaya çıkacak eşitlik durumunda ise başkanın taraf olduğu karar geçerlidir.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

MADDE 19 YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu 15 asıl ve 10 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin çok oy alanların sırası üzerine göreve çağrılması zorunludur. Oyların eşit olması durumunda kura çekimi ile göreve çağrılması gerekir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Derneğin gelir, gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

c) Derneğin çalışmaları ile ilgili Yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

d) Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, Genel Kurulun yetkisi ile ihtiyaç duyulan taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait ihtiyaç fazlası taşınmaz malları satmak, bina ve tesis etmek.

e) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, demirbaş, taşıt, iş makinesi, araç gerek alımına karar vermek.

f) Her faaliyet yıl sonunda Derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, Denetim Kuruluna sunmak.

g) Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.

h) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

i) Derneğin şubesinin açılması için kurucu üye görevlendirmek,

j) Her türlü ayni ve nakdi bağışın kabul edilmesine karar vermek.

k) Tüzükte belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken her türlü harcamayı yapmak.

MADDE 20 YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Derneğin idari işlemlerini yürütme şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Genel Kurulca onaylanacak bir İç Yönetmelikle gösterilir. Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, Başkan ve 3 adet Başkan yardımcısını, Genel Sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirler.

Yönetim Kurulu en az ayda bir kez Dernek İdare yerinde, önceden kararlaştıracağı belirli yer ve gün de çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

BAŞKAN: Yönetim Kuruluna başkanlık yapar. Derneğin mali, idari, sosyal, teknik ve protokol işlerinde derneği birinci derecede temsil eder. Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilikler ve Üyesi olduğu federasyonlarla ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. Genel Kurul Sonuç bildirimleri ile zamanında verilmesi gereken beyanname vb. evrakların zamanında ilgili yerlere verilmesini sağlar.

BAŞKAN YARDIMCILARI: Yönetim Kurulu toplantısına katılarak, başkanın kendisine vereceği görevleri yürütmek.

Başkanın olmadığı zamanlarda, Başkanın kendisine verdiği görevlerde başkanın yetkisini kullanır. Başkanın katılamadığı yönetim kurulu toplantılarında (en yaşlı Başkan Yardımcısı) toplantıya başkanlık eder.

GENEL SEKRETER:

a) Yönetim Kurulu toplantısına katılarak, başkanın kendisine vereceği görevleri yürütmek.

b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar.

c) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararların sekretaryasını yapar.

d) Derneğin idari kayıtlarını tutar.

e) Derneğe ait arşivi oluşturur.

f) İdari konularda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlar.

SAYMAN:

a) Yönetim Kurulu toplantısına katılarak, başkanın kendisine vereceği görevleri yürütmek.

b) Bir önceki yılın kesin hesabını çıkartıp, Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunmak.

c) Derneğin gelirini tahsil ederek, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen ödemeleri yapmak.

d) Gelir ve Gidere ait belgeleri usulüne uygun olarak tutmak ve bunlara ilişkin arşiv oluşturmak.

e) Derneğin Mali işlerle ilgili tüm yazışmaları yapmak, Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek belgeleri tanzim ederek vermek.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

a) Yönetim Kurulu toplantısına katılarak, başkanın kendisine vereceği görevleri yürütmek.

b) Derneğin faaliyetleriyle ilgili olarak proje üretmek, sorunlara çözüm önerisi bulmak.

c) Dernek amacına uygun olan toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklere katılmak.

MADDE 21 YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra 8 kişiden aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinin birinin baş vurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 22 DENETLEME KURULU:

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri:

a)En geç bir yılda bir belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini Yönetim Kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.

b)Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve her yıl Genel Kurul toplanmasından önceki hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak.

c) Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

MADDE 23 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 24 DERNEĞİN ŞUBE AÇILMASI:

Derneğin Şubesinin açılmasını genel kurul karar verir. Genel kurulca şube açılmasını karar verildikten sonra, yönetim kurulunca da belirtilen yerde şubeyi açmak üzere en az üç kişi görevlendirir.

Görevlendirilen üç kişi iki adet kuruluş bildirimi imzalayarak aşağıdaki belgelerle birlikte mülki amirine verir.

a) Derneğin tasdikli iki adet tüzüğü,

b) Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Şube kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişilerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

d)Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

e)Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirtilen liste,

f) Şube açılması için yönetim kuruluna verilen yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,

g)Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararının fotokopisi,

Şubenin ilçelerde açılması halinde yukarıda belirtilen belgeler ikişer suret düzenlenir.

MADDE 25 ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, dernek merkezinin olağan genel kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğinin toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkeze bildirmek zorundadır.

MADDE 26 ŞUBE ORGANLARI:

a)Genel kurul,

b)Yönetim kurulu,

c) Denetleme kurulu,

Dernek merkezinin organları ile ilgili hükümler şube organları içinde uygulanır.

MADDE 27 ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)Derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek,

b)Dernek merkezinin organlarının seçiminde şubeyi temsilen katılmak,

c) Diğer özel hükümler,

d)Dernek genel merkezinde nasıl temsil edileceği yazılacak.

MADDE 28 YILLIK AİDAT MİKTARLARI:

Dernek üyelerinden;

Belediye Belgeli tesisler ve Apart oteller ile 1 - 2 ve 3 Yıldızlı Tesisler için yıllık üyelik aidat olarak oda sayısı çarpı 10.00 (On) TL,

4 Yıldızlı Tesisler için yıllık üyelik aidat olarak oda sayısı çarpı 15.00 (Onbeş) TL,

5 Yıldızlı Tesisler, Butik Oteller ve Özel Belgeli Tesisler için yıllık üyelik aidat olarak oda sayısı çarpı 20.00 (Yirmi) TL Olarak hesaplanır.

Usulüne uygun başvurusu üzerine GETOB üyeliğine yeni kabul edileceklerden giriş aidatı olarak oda sayısı çarpı 25.00 (Yirmibeş) TL alınır.

Ayrıca; Konaklama Tesisleri dışında faaliyet gösteren ve Kültür ve Turizm Bakanlığından belge almış Restaurant, Cafe, Bar, Gece Kulübü, Disko, Havalimanı işletmeciliği vb. gibi Tesislerin Giriş ve Yıllık üyelik aidatlarının tespiti, faaliyet konusunda, kapasitesine, iş/işlem hacmine ve belirli kriterlere göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

Aidatlar yıllık olarak ödenir. Ancak yılsonunda yapılacak ödemeler 30 Ağustos tarihine kadar yapılması zorunludur.

Bu süre zarfında aidatını ödemeyen üyeye Yönetim Kurulu tarafından yazılı tebligat yapılar ve aidatını tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde aidatını ödemeyen üye, Yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkartılır.

MADDE 29 DERNEĞİN GELİRLERİ:

1) Üye aidatları

2) Giriş ücreti

3) Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5) Her türlü bağış ve yardımlar,

6) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7) Derneğin yürüteceği ekonomik faaliyetlerden ve hizmetlerden elde edilen gelirler,

8) Dış ülkedeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan sağlanan yardımlar.

MADDE 30 DEFTER VE KAYITLAR:

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

a) Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

b) Yönetim Kurulu Karar Defteri : Yönetim Kurullarının kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.

c) Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olur.

d) Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

e) Demirbaş eşya Kayıt Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Dernek gelirinin toplanmasında kullanılacak olan alındı belgeleri en küçük olan cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle bu deftere kayıt olunur.

Dernek bütçesinin 500.000 .YTL.yi geçmesi halinde:

30/d maddesinde yazılı defterin yerine;

a) Yevmiye defteri,

b) Büyük defter,

c) Envanter defteri tutar.

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usulü Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Dernekçe tutulacak tüm defterin noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olunması zorunludur.

MADDE 31 HESAP DÖNEMİ:

Hesap dönemi bir takvim yılıdır. 1 Ocakta başlar, 31 Aralıkta sona erer. Kuruluş aşamasında ise kuruluş tarihinde başlar, 31 Aralıkta sona erer.

MADDE 32 GELİR-GİDERLERDE USUL:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Aynı Yardım Teslim Belgesi. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernek tarafından bastırılır. (Yukarıda belirtilen form veya makbuzların Dernekler Yönetmeliğinin 38.maddesinde belirtilen ölçülerde olması zorunludur)

Saklama Süresi: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

Alındı Belgelerinin Biçimi: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri Yönetmelik ekinde gösterilen (EK-17) biçim ve ebatta yönetim kurul kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asil ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler veya yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgelerinin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü: Alınacak yönetim kurulu kararı doğrultusunda matbaaya bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlemlerinde kusur bulunup bulunmadığı sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri matbaadan sayman üye tarafından bir tutanakla teslim alınır.

Alındı Belgelerinin Deftere Kaydı: Dernek saymanınca teslim alının alındı belgeleri, Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç bitiş ve serisi sütunları doldurularak her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir.

Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

Tamamı kullanıldığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

Alındı belgelerinin kaybolması veya çalınması halinde bir tutanakla tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimine haber verilir.

Alındı Belgelerinin Kullanımı: Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyece imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunanın asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır.

Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığı ile doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

Yardım Toplama Yetki Belgesinin Düzenlenmesi ve Kullanılması:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-19) yönetim kurulu tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, yönetim kurulu başkanınca onaylanır ve bir sureti dernekler birimine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlanır.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının yetki belgelerini yukarıdaki esaslara göre yeniden düzenlemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine ve görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi halinde verilmiş olan yetki belgelerinin yönetim kuruluna bir hafta içerisinde teslimi zorunludur.

Ayrıca, gelir toplama yetkisi her zaman yönetim kurul kararıyla iptal edilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilmek zorundadır.

Gelirlerin Teslimi: Dernek adına gelir tahsil etmekte yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilâtı 1.000.- TL’yi geçenler otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde derneğin bankadaki hesabına yatırmak zorundadır.

Derneğin kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

MADDE 33 DERNEĞİN HARCAMALARI:

Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda yönetim kurulu tarafından belirlenecek miktarda Başkana ödeme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek Başkan veya vekili ile Yönetim Kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür.

MADDE 34 DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ESASLARI:

Derneğin amaçları doğrultusunda hazırlanacak projelerin gerek hazırlanma aşamasında, gerekse uygulanması esnasında 50.000.-YTL kadar ihtiyaç duyulacak ödeneğe Yönetim Kurulu Kararı ile bu miktardan fazlası içinde Genel Kurul kararı ile kamu ve özel bankalar ile kişi veya kişilere borçlanabilir.

MADDE 35 DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Derneğin iç denetimi, dernek kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca gerek görüldüğü zaman dernek dışarıdan ehliyetli kişi veya kişilere de denetlendirilir.

MADDE 36 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Derneğimiz mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Alınacak nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. (Yönetim Kurulu tarafından)

MADDE 37 LOKAL AÇILMASI:

Üyelerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mülki idare amirinin izni ile lokal açar. Lokalin iş ve işlemlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile sorumlu bir müdür tayin edilir. Sorumlu müdür, dernek lokalinin mevzuatı ve ruhsatı uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu müdür değişikliği on beş gün içerisinde mülki amirine bildirilir.

Sorumlu müdür yönetim kurulu kararıyla ücretli veya fahri olarak görevlendirilir. Sorumlu müdürün dernek üyesi olması şart değildir.

Lokal Yönergesi: Lokal yönetim kurulunca Dernekler Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokal yönergesinde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

a)Lokalin çalışma şartları,

b)Lokal müdürünün görev ve yetkileri,

c) Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,

d)Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri,

e)Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılamayacağı, kullanılacaksa şart ve şekilleri,

f) Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan, düğün vb. toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şart ve şekilleri,

Lokalden Yararlanma: Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşıma ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar.

Lokale derneğimize üye olmayan giremez, ancak üyelerin beraberlerindeki misafirler lokale kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

MADDE 38 DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:

Derneğin yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler, genel kurul toplantı sonuçları, dernek organlarında meydana gelen değişiklikler, tüzükte yapılan değişiklikler ve taşınmaz malların tapuya tescil tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde mülki amire bildirilir.

MADDE 39 PLATFORM OLUŞTURULMASI:

Derneğimiz, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir.

Bu platformların oluşturulması için genel kurul kararı ile yönetim kuruluna yetki verilir, yönetim kurulu bu yetkiye binaen derneği temsil etmek için kişi veya kişileri görevlendirir.

Bu platformun faaliyete başlayabilmesi için temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 40 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişikliğine karar vermek yetkisi genel kurulundur. Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz ve her iki toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile Tüzük değişikliği yapılır.

Tüzükte yapılan değişiklerin eski ve yeni şeklini gösterir iki suret yazı ile tüzüğün yeni şekli dört suret olarak hazırlanarak genel kurulu izleyen otuz gün içerisinde mülki amirine verilir.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASVİYE ŞEKLİ

MADDE 41 DERNEĞİN FESHİ:

Derneğin Genel Kurul Tarafından Tasfiye Edilmesi:

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 3/2’sinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler tüzüğün 12.maddesine göre 2.toplantıya çağrılır. 2.toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin fesih edilmesi kararlaştırıldıktan sonra, tasfiye işlemleri Genel kurul tarafından son yönetim kurulu üyelerinden oluşturulan kurulca yapılır.

Tasfiye kurulu önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin borçlu olduğunun tespite halinde derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacakları tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçluların ödenmesinden sonra kalan para ve mal varlığı son genel kurul tarafından belirlenecek yere bırakılır.

Tasfiye kurulu tasfiye işlemlerini tamamlamasını müteakiben durum yedi gün içerisinde bir yazı ile mülki amirliğine bildirilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir.

Tasfiyenin Mahkeme Kararı ile Yapılması:

Genel kurulun toplanamaz hale geldiğinde, tasfiye kurulunca tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek mahkeme kararıyla fes edilmişse derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin merkezindeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasına müteakip, durum ilgili mülki amire bildirilir.

MADDE 42 HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan konularda da 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurulumuzun 22 EYLÜL 2018 tarihli olağan toplantısında Derneğimize ait tüzüğün 28. maddeleri değiştirilmiş, diğer maddeler aynen korunmuştur.

YÖNETİM KURULU

S.N

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

BABA ADI

MESLEĞİ

TABİİYETİ

ADRESİ

İMZASI

1

BÜLENT BÜLBÜLOĞLU

BAŞKAN

MEHMET ALİ

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C

GRAND CETTİA HOTEL MARMARİS

2

SEDAT KAMIŞ

BŞK.YRD.

İSMET

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C.

GREEN NATURE HOTEL MARMARİS

3

A.TUNÇ BATUM

BŞK.YRD.

ATİLLA

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C.

DALAMAN HİLTON

4

MURAT AZGUN

BŞK.YRD.

ÇETİN

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C.

FORTUNA BEACH OTEL MARMARİS

5

FAHRİ TAN

GENEL SEKR.

HATİP

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C

CASA DE MARİS OTEL MARMARİS

6

CAHİT CEM TÜRKMEN

SAYMAN

ALTAN

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C

HOTEL AQUA MARMARİS

7

HAKKI ÜLKÜ

ÜYE

İSMAİL ARSLAN

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C.

MARTI RESORT

HOTEL MARMARİS

8

ABDULKADİR ÇALIŞIR

ÜYE

HALİL

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C.

SİESTA HOTEL MARMARİS

9

AHMET GENÇALİOĞLU

ÜYE

NURETTİN

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C.

JULİAN HOTEL MARMARİS

10

AHMET ADİL TUNCA

ÜYE

MUHLİS

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C

BEGONVİL OTEL MARMARİS

11

ALİ KARAKUŞ

ÜYE

HÜSEYİN

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C.

ALMENA OTEL MARMARİS

12

MUSTAFA FEYZULLAH

ÜYE

SÜLEYMAN

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C.

BLUE BAY OTEL MARMARİS

13

MEHMET BİNLİK

ÜYE

BENGİ ÖZGÜR

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C.

BİNLİK OTEL DALYAN

14

ETEM KILIÇ

ÜYE

ABDULLAH

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C.

PAŞABEY OTEL

MARMARİS

15

SERDAR SAZALAN

ÜYE

BEHLÜL

OTEL İŞLETMECİSİ

T.C.

DEMİRCİOĞLU

PARK OTEL MUĞLA