Geri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanan ve 2021 yılında geçerli olan bazı parasal büyüklükler

29.12.2020 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 522 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanacak olan bazı parasal büyüklükler ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.

2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (%9,11) kullanılmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanan ve 2021 yılında geçerli olan bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir:

1. Mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı: 7.000 TL,

2. İşverenlerce hizmet erbabına, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna tutarı: 25 TL,

3. İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı: 13 TL,

4. Engellilik indirimi tutarları sırasıyla: 1.500 TL, 860 TL ve 380 TL,

5. Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespiti sırasında; kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin indirilebilecek kira tutarı: 6.000 TL,

6. Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespiti sırasında; binek otomobillerin ilk iktisabında gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı: 150.000 TL,

7. Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespiti sırasında, binek otomobilleri için geçerli olmak üzere, amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; 

*Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 TL

*Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL,

8. Basit usulde ticari kazançlarda indirim tutarı: 14.000 TL,

9. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: 12.000 TL ve 7.600 TL,

10. Basit usule tabi olmanın özel şartları sırasıyla: 150.000 TL, 240.000 TL, 76.000 TL ve 150.000 TL,

11. Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı: 19.000 TL,

12. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı: 43.000 TL,

13. Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı: 53.000 TL,

14. Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı: 2.800 TL

15. Vergiye uyumlu mükelleflerin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanabileceği maksimum indirim tutarı: 1.500.000 TL.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanan ve 2021 yılında geçerli olan bazı parasal büyüklükler